Algemene voorwaarden Latin Vibez

1. Inschrijving verplicht u tot deelname en betaling van de cursus. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, gaat de vordering ter incasso. Eventuele incasso en gerechtelijke kosten zijn voor uw rekening.
2. Uw inschrijving kan worden geannuleerd als u maximaal 1 week na inschrijving per e-mail heeft aangegeven niet meer te willen deelnemen. Uitsluitend in dit geval vindt restitutie van het cursusgeld/aanbetalingen plaats minus eventuele verrekeningen. In alle overige gevallen vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats. In hoogst uitzonderlijke gevallen kan alsnog besloten worden het geld te retourneren minus € 15,- administratie kosten.
3. Het verschuldigde bedrag dient maximaal 1 week na aanvang van de eerste les volledig te zijn betaald. Bij geen of onvolledige betaling kan u de toegang tot de lessen worden geweigerd en zal tot incasso worden overgegaan.
4. Het is niet mogelijk om gemiste lessen in een volgende cursus in te halen of te verrekenen.
5. Cursisten dienen bij aanvang van de les de leskaart te tonen. De leskaart dient tevens als betaalbewijs van de cursus(sen). De toegang tot de lessen kan worden geweigerd bij het niet kunnen tonen van de leskaart. Bij verlies van de leskaart wordt € 5,- in rekening gebracht.
6. Het is niet toegestaan iemand anders gebruik te laten maken van uw leskaart.
7. Mocht u een les niet kunnen bijwonen wordt u verzocht dit telefonisch (van 10.00 – 17.00) of per e-mail aan ons door te geven. Indien geen gehoor kunt u de voicemail inspreken. Noem dan: a) voor – EN achternaam, b) afmelden voor cursus…, c) de dag van de cursus, d) vestiging, e) wanneer u wilt inhalen.
8. Alleen bij correct afmelden kunt u de les elders in de cursus inhalen.
9. Indien u zonder partner een les komt inhalen, kunnen wij u niet garanderen dat u de gehele les met een partner kunt dansen.
10. Wordt een cursus slechts op 1 dag in de week verzorgd, gekeken over alle vestigingen, dan is er geen mogelijkheid om de gemiste les in te halen, tenzij de leraar instemt met een algemene inhaal uur.
11. Inhalen kan alleen: a) Als de bezetting op de gewenste dag het toelaat. b) Bij dezelfde cursus.
12. Willen u en uw danspartner dezelfde les dezelfde week nog een keer volgen, mag dit te allen tijde bij alle vestigingen.
13. Mocht er een tekort aan dames/heren zijn in uw cursus, zal er gerouleerd worden. Zo komt u met iedereen in de groep te dansen. Dit bevordert natuurlijk de sfeer binnen de groep, en helpt je dansnetwerk te vergroten. Wensen u en uw partner niet mee te doen met de wisseling, dan kunt u dat natuurlijk aangeven.
14. Latin Vibez is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van, of schade aan persoonlijke eigendommen. Houdt daarom uw waardevolle spullen bij u.
15. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van) de dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.
16. Latin Vibez behoudt zich het recht voor om een ieder de toegang tot de dansscholen of dansavonden te weigeren zonder opgaaf van reden, waarbij er geen sprake is van restitutie van het overige lesgeld.
17. Wij behouden ons het recht om op onze lessen/dansavonden foto’s en video-opnames te maken bedoeld voor promotionele doeleinde (website, flyers, etc..). Verzoeken tot verwijdering van de foto’s/beelden worden afgewezen tenzij al eerder duidelijk gemaakt is aan de directie van Latin Vibez niet vastgelegd te willen worden.
18. De directie van Latin Vibez is niet aansprakelijk voor individuele toezeggingen die door de docenten en of ander personeel van Latin Vibez worden gedaan, tenzij de toezeggingen gestaafd kunnen worden middels schriftelijk bewijs met de handtekening van de directe en een stempel van Latin Vibez.
19. Persoonsgegevens worden niet aan derde verstrekt.
20. Bij inschrijving voor een cursus wordt uw email adres automatisch toegevoegd in ons mailingbestand, waarna u van tijd tot tijd de nieuwsbrief zal ontvangen met cursus – en dansnieuwtjes.
21. Bij verhuizing wordt u verzocht uw nieuwe adres door te geven. Ook dient u wijziging van telefoonnummer/e-mail/hyves door te geven.
22. De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc..Ingeval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden minus eventuele verrekeningen.

Huisreglement dansschool Latin Vibez

1. Het is niet toegestaan om foto’s of video opnames te maken tijdens de danslessen, tenzij de directie toestemming hiervoor heeft verleend. Deze toestemming kan ten allertijde worden ingetrokken.
2. Het is niet toegestaan dat cursisten of bezoekers van ons lessen en dansavonden eigen drank nuttigen, mits ontzegging wordt verleend. Overtreding kan ontzegging tot de dansschool tot gevolg hebben, waarbij geen restitutie van het overige lesgeld plaatsvindt.
3. Aan personen onder de 16 wordt geen alcohol geschonken, aan personen onder de 18 geen sterke alcoholische drank. Legitimatie kan gevraagd worden.
4. Persoonlijke hygiëne is een must! Het is raadzaam om fris en met schone kleren op de les te komen en evt. deodorant te gebruiken. Bij salsa, merengue en vooral zouk wordt vrij dicht tegen elkaar gedanst. Indien één van de partners niet fris ruikt, is dat niet prettig voor de ander.
5. Bij de fitness cursussen is een handdoek verplicht. Ook dienen sportschoenen te worden gedragen waarmee niet op straat wordt gelopen.

De voorwaarden en het huisregelement blijven van kracht zolang u deelneemt aan cursussen. Het bovenstaande geldt dus ook bij doorschrijving (deelname aan het opeenvolgend dansseizoen zonder opnieuw te hoeven inschrijven).